Svoje ključne kompetencije grupirali smo u dva uslužna programa:

I .

Zaštita i upravljanje intelektualnim vlasništvom kao nematerijalnom aktivom – Uslužni program UNA

II .

Registracija i tržišna autorizacija lijekova i medicinskih proizvoda – Uslužni program Dr. Koetschet

Klijentima nudimo i set dodatnih i dopunskih stručnih i administrativnih usluga.

I. INTELEKTUALNO
VLASNIŠTVO

Uslužni program UNA
(Upravljanje Nematerijalnom Aktivom)

1

Pribavljanje i tumačenje informacija o intelektualnom vlasništvu

Pretrage relevantnih nacionalnih i međunarodnih registara patenata, žigova i industrijskog dizajna.
Mišljenja o opsegu zaštite, korištenju i dostupnosti patenata, žigova i industrijskog dizajna na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

2

Zaštita (stjecanje prava) intelektualnog vlasništva

Pomažemo klijentima da priskrbe isključiva prava na svoju nematerijalnu imovinu i da je zaštite na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Zastupamo ih pred nadležnim nacionalnim i međunarodnim tijelima u postupcima zaštite: patenta, žiga, industrijskog dizajna ili zemljopisne oznake.

 

Pripremamo i podnosimo:

 • Prijave za stjecanje/registraciju prava
 • Prigovore na objavljene prijave
 • Zahtjeve za opoziv prava
 • Žalbene postupke
 • Zahtjeva za poništavanje prava
 • Održavanje prava u važenju
 • Sve druge zakonima predviđene radnje.
3

Provedba (obrana od povreda prava) intelektualnog vlasništva

Pomažemo našim klijentima da nadziru povrede svojih isključivih prava na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Zastupamo ih u poduzimanju mjera protiv tih povreda i otklanjanju njihovih posljedica kroz:

 

 • Zastupanje pred nadležnim upravnim tijelima (carina, inspekcija, policija) u zaštiti patenta, žiga, industrijskog dizajna, autorskog ili srodnih prava.
 • Zastupanje u sudskoj (građanska, prekršajna ili kaznena) zaštiti patenta, žiga, industrijskog dizajna, autorskog ili srodnih prava.
 • Zastupanje u postupcima arbitraže i medijacije u zaštiti patenta, žiga, industrijskog dizajna, autorskog ili srodnih prava.
4

Upravljanje portfeljem nematerijalne imovine

 • Savjetovanje u strateškom upravljanju portfeljem nematerijalne imovine
 • Savjetovanje u pribavljanju ili plasmanu (komercijalizaciji) intelektualnog vlasništva
 • Strukturiranje i operativno upravljanje portfeljem
 • Financijski i porezni aspekti strukturiranja portfelja nematerijalne aktive
 • Pregovaranje i ugovaranje

II. REGISTRACIJA LIJEKOVA, MEDICINSKIH PROIZVODA
I DODATAKA PREHRANI

Uslužni program Dr. Koetschet

Savjetovanje i zastupanje klijenata u postupcima za registraciju, obnovu registracije i izmjena odobrenja za stavljanje u promet gotovih
lijekova, medicinskih proizvoda, hrane za posebnu medicinsku namjenu i dodataka prehrani:

Procjena i priprema dokumentacije

Kontakt s nadležnim institucijama

Podnošenje zahtjeva za stavljanje novog lijeka u promet i praćenje zahtjeva do odobrenja registracija

Savjetovanje i podrška nakon odobrenja

Obnova registracije i izmjene

Proširenje odobrenja za dodatne indikacije/namjene

Pitanja i odgovori

Označavanje

Priprema prijedloga tekstova unutarnjeg i vanjskog pakiranja

Priprema tekstova za PIL i SmPC

Klijentima iz područja farmaceutske industrije i medicinskih tehnologija nudimo kombinirana i komplementarna znanja i usluge u vezi patenata, svjedodžbi o dodatnoj zaštiti (SPC), žigova i naziva lijekova te označavanja, na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini.

Preko povezanog društva možemo ponuditi savjetovanje i zastupanje u postupcima razvoja i pred-kliničkih (naročito toksikoloških) ispitivanja i studija u EU, Kanadi i SAD.

POVEZANE USLUGE

Klijentima nudimo i set dodatnih i dopunskih usluga u provedbi navedenih programa prilagođenih specifičnim zahtjevima pojedinih postupaka u različitim jurisdikcijama.

To su prvenstveno:

 • Stručni prijevodi
 • Plaćanja pristojbi i troškova postupka
 • Savjetovanje i zastupanje u promidžbi i komercijalizaciji
 • Monitoring / Observatorij / Vigilancija

Osim navedenih, na zahtjev klijenata nudimo i sve druge poslovne usluge putem povezanih i partnerskih subjekata.

Pribavljanje i tumačenje informacija o intelektualnom vlasništvu

Morate biti informirani o intelektualnom vlasništvu zato što su te informacije dragocjene za poslovno odlučivanje. One značajno povećavaju objektivnost i izvjesnost vaših odluka na planu upravljanja razvojem i marketingom

 

Ako svoj tehnološki razvoj temeljite na vlastitim istraživanjima trebaju vam informacije o aktualnom stanju tehnike u svijetu za vašu djelatnost:

 • Da biste izbjegli ulaganja u istraživanje i razvoj već postojećih rješenja
 • Da dobijete pouzdanu i aktualnu osnovu za daljnja unapređenja postojećih rješenja
 • Da osigurate pouzdan, legalan i legitiman monitoring domaće i strane konkurencije
 • Da osim uštede razvojnih fondova trajno osiguravate početak vašeg razvojnog rada sa najviše razine specifičnog tehničkog znanja (stanja tehnike)

 

Ako tražite gotova tehnička rješenja, patentna literatura je vjerojatno prvi izvor informacija kojeg morate konzultirati:

 • Zato što patentni spisi sadrže one tehnološke informacije koje u preko 80% slučajeva ne budu ni na koji drugi način publicirane
 • Patentirana rješenja su po definiciji nova, inventivna, tehnički provediva i industrijski primjenjiva, a to je upravo ono što trebate.

 

Ako želite pribaviti (kupiti) pravo na korištenje tuđih patentiranih tehnološko-tehničkih rješenja, konzultirajte patentne informacijske fondove zato što:

 • morate otkriti najbolja i vašim potrebama najprimjerenija rješenja
 • morate doznati tko je njihov vlasnik
 • morate provjeriti status odabranih rješenja tj. teritorijalna i vremenska ograničenja važenja prava (postoji mogućnost da je većina tih rješenja slobodna za korištenje bez naknade u Hrvatskoj i mnogim drugim zemljama tj. tržištima).

 

Na sličan način valja razmišljati i o onim oblicima intelektualnog vlasništva čiji je sadržaj prvenstveno marketinške, a ne tehnološke naravi. To su tzv. Znakovi razlikovanja a čine ih žigovi (robne i uslužne marke) industrijski dizajn i oznake zemljopisnog podrijetla.

 

Ako uvodite novu marku proizvoda ili usluge trebaju vam informacije o važećim žigovima

Prije uvođenja nove marke provjerite moguću istovjetnost ili nedopuštenu sličnost vašeg znaka s ranijim pravima. Tako ćete izbjeći rizik gubitka novca i vremena.

 

Ako imate zaštićen (registriran) žig trebaju vam informacije o novim prijavama žigova.

Prema važećim propisima možebitna identičnost ili nedopuštena sličnost novih prijava s ranijim žigovima ne provjerava se po službenoj dužnosti nego je obveza nositelja prava da prate objave novih prijava žigova i ustanu prigovorom protiv priznanja žiga koji bi bio u sukobu s njihovim ranijim pravom.

 

Ako želite biti sigurni da svojim djelovanjem ne činite povredu tuđih prava potrebne su vam informacije o važećim pravima intelektualnog vlasništva.

Svojom redovitom djelatnošću možete nenamjerno povrijediti tuđa prava intelektualnog vlasništva. To će imati vrlo negativne posljedice po vašu reputaciju i naravno negativne pravne i u konačnici financijske konzekvence.

_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi znamo definirati vaše zahtjeve i potrebe na način koji omogućava uspješno pretraživanje svih relevantnih izvora informacija.
 • Mi znamo gdje, na koji način, u kojem vremenu i po kojoj cijeni se mogu pribaviti ove dragocjene informacije.
 • Mi znamo selektirati, analizirati i tumačiti dobivene rezultate.

Zaštita (stjecanje prava) intelektualnog vlasništva

Ako ste razvili neki od oblika intelektualnog vlasništva morate ih zaštiti.

 • Da spriječite tuđe neovlašteno korištenje vašom imovinom, tj. da za sebe osigurate isključiva prava (koja mnogi smatraju jedinim legalnim i legitimnim monopolom) u suvremenom tržišnom gospodarstvu.
 • Da koristeći svoja isključiva prava ostvarujete dodatne profite koji će nadoknaditi vaša ulaganja u istraživanje, razvoj i marketing, te vam omogućiti daljnja ulaganja u budući rast i razvoj.
 • Da se samim postupkom stjecanja prava, ujedno promovirate kao ozbiljno i moderno poduzeće, kroz službene publikacije i dokumentaciju, te informacijske servise globalnog sustava intelektualnog vlasništva.
 • Troškovi zaštite mogu biti značajni ali su zanemarivi u odnosu na troškove razvoja i marketinga, a posebno u odnosu na potencijalnu korist ili štetu.
_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi ćemo vam pomoći da napravite strategiju zaštite uzimajući u obzir: vrstu i opseg zaštite koju želite ostvariti, teritorijalnu pokrivenost zaštite, financijski aspekt zaštite (troškovi, pristojbe, honorari) itd.
 • Mi želimo biti vaš poslovni suradnik, partner od povjerenja koji štedi vaše vrijeme i novac te štiti vaše poslovne interese.
 • Mi ćemo vam kontinuirano davati korisne savjete za provedbu vaše poslovne politike vezane uz sve segmente intelektualnog vlasništva.

Provedba (obrana od povreda) prava intelektualnog vlasništva

Savjetujemo i zastupamo naše klijente u provedbi njihovih prava intelektualnog vlasništva tj. borbi protiv krivotvorina i piratstva na cijelom zemljopisnom području našeg djelovanja.

 

Iako postoje razlike u različitim zemljama/jurisdikcijama načelno se provedba prava realizira kroz sljedeće postupke:

 • Upravni postupak
 • Građanski parnični postupak
 • Carinski postupak i to: mjere na granici i postupanja na tržištu
 • Prekršajni postupak i
 • Kazneni postupak

 

Navedeni postupci vode se pred brojnim tijelima izvršne i sudske vlasti.

 

U Republici Hrvatskoj to su:

 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
 • Upravni sudovi i Visoki upravni sud,
 • Trgovački sudovi i Visoki trgovački sud,
 • Prekršajni sudovi i Visoki prekršajni sud,
 • Općinski sudovi i Županijski sudovi
 • Vrhovni sud RH,
 • Carinska uprava
 • Policijska uprava
 • Državno odvjetništvo.

 

U Republici Hrvatskoj funkcionira i koordinacijsko tijelo za provedbu prava intelektualnog vlasništva.

Interese svojih klijenata zastupamo pred ovim i srodnim tijelima u svim državama iz našeg djelokruga te na međunarodnoj EU razini putem Europske promatračnice za povrede prava intelektualnog vlasništva.

_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi imamo potrebna znanja, iskustva i sredstva za optimalnu provedbu postupka zaštite.
 • Mi ćemo vam pomoći da napravite strategiju zaštite uzimajući u obzir: vrstu i opseg zaštite koju želite ostvariti, teritorijalnu pokrivenost zaštite, financijski aspekt zaštite (troškovi, pristojbe, honorari) itd.
 • Mi želimo biti vaš poslovni suradnik, partner od povjerenja koji štedi vaše vrijeme i novac te štiti vaše poslovne interese.
 • Mi ćemo vam kontinuirano davati korisne savjete za provedbu vaše poslovne politike vezane uz sve segmente intelektualnog vlasništva.

Upravljanje portfeljem nematerijalne imovine

Pomažemo našim klijentima u upravljanju nematerijalnom aktivom kako u redovitom poslovanju tako i u kritičnim odlukama poput restrukturiranja proizvodnog/uslužnog programa, investicijskim i razvojnim programima, penetraciji novih tržišta i sl. kroz:

 • Savjetovanje u planiranju i uspostavi sustava za generiranje nematerijalne aktive
 • Usporedba portfelja nematerijalne aktive s ciljevima i resursima poduzeća
 • Pribavljanje i analiza informacija o intelektualnom vlasništvu
 • Praćenje aktivnosti konkurenata na planu tehnologije i marketinga
 • Feasibility studije u vezi s pribavljanjem nematerijalne aktive
 • Financijski aspekti stjecanja i održavanja prava
 • Procjene vrijednosti i tržišne cijene intelektualnog vlasništva
 • Savjetovanje kod sastavljanja ugovora o: povjerljivosti informacija, licenci, prijenosu prava, franšizi, autorskom radu i sl.
_

Zašto angažirati Topić IP?

 • Mi imamo potrebna znanja, iskustva i sredstva za optimalnu provedbu postupka zaštite.
 • Mi ćemo vam pomoći da napravite strategiju zaštite uzimajući u obzir: vrstu i opseg zaštite koju želite ostvariti, teritorijalnu pokrivenost zaštite, financijski aspekt zaštite (troškovi, pristojbe, honorari) itd.
 • Mi želimo biti vaš poslovni suradnik, partner od povjerenja koji štedi vaše vrijeme i novac te štiti vaše poslovne interese.
 • Mi ćemo vam kontinuirano davati korisne savjete za provedbu vaše poslovne politike vezane uz sve segmente intelektualnog vlasništva.